СХВАЛЕНО

колегією Головного управління статистики в Одеській області

Протокол від 30.11.2016 № 11

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ

СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДО ВИПУСКУ

У 2017 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2016

 


Даний каталог інформує про статистичні видання Головного управління статистики в Одеській області на 2017 рік (видання не розповсюджуються через книжкову торгівельну мережу).

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату від 16.04.2016 № 98.

У каталозі вміщено перелік видань, які містять інформацію про соціально-економічний стан області по видах економічної діяльності, по містах та районах області.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. Каталог носить орієнтовний характер, протягом року у ньому можливі зміни.

Наведена орієнтовна вартість видань згідно з діючими в Головному управлінні статистики в Одеській області тарифами. У каталозі наведена орієнтована ціна одного примірника без урахування періодичності. Усі видання готуються і реалізуються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 

Для одержання вказаних видань у 2017 році необхідно заключити договір на подання статистичної інформації.

Видання, які містять дані за 2016 рік, видаватимуться у 2017 році і тому підлягають включенню у договори на 2017 рік.

Бланки договору можна отримати в управлінні фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики в Одеській області за адресою: вул. Польська, 20а, кім. 105, а також на сайті Головного управління.

Можливе разове придбання видань по безготівковому рахунку.

Усі питання з отримання статистичної інформації можна вирішувати за тел. 722-08-60, 725-37-12.

 

Головне управління статистики

в Одеській області

адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026

тел.: 722-20-00

тел./факс:725-92-24

електрона пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua

 

 

 

ã Головне управління статистики в Одеській області, 2016

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

 

Статистичні збірники

1.     Чисельність населення Одеської області на 1 січня 2017 року (червень).

Наведено дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць, чисельність наявного та постійного населення на 1 січня 2017р.; середньорічну чисельність за 2016р.; чисельність населення сільських та міських поселень області. Вміщує дані про природний та міграційний рух населення, площі територій, щільність населення та елементи формування складових чисельності населення області за 2016р.; адміністративно-територіальні зміни області; міжрегіональні порівняння демографічних показників.

Орієнтована ціна:

електронний - 80 грн

друкований – 110 грн

2.     Населення Одеської області за 2016 рік – демографічний щорічник (листопад).

Містить повний матеріал щодо демографічних показників за 2016р. Розглядається динаміка чисельності наявного населення та формування приросту (скорочення) за 1990–2016рр., адміністративно-територіальний устрій області та зміни, які відбулися у 2016р., розподіл населення за статтю та віком; щільність населення по містах та районах області. Пропонується інформація про шлюби та розлучення, які відбулися за 1990–2016рр.; надаються показники народжуваності та смертності населення області. Розглянуто міграційні процеси, що відбулися в області; пропонуються міжрегіональні порівняння населення України за демографічними показниками.

Орієнтована ціна:

електронний – 210 грн

друкований – 300 грн

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Статистичні збірники

3.     Праця в Одеській області (вересень).

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2016 році порівняно з 2014-2015 роками - питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, стану укладення колективних договорів. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – в розрізі районів та міст обласного значення і за регіонами України.

Орієнтована ціна: 

електронний - 250 грн

друкований – 360 грн

4.     Економічна активність населення Одеської області у 2016 році (вересень).

У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці області, за статтю, місцем проживання, віком та рівнем освіти, отримані за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Основні показники економічної активності населення наведені за 2010-2016 роки.

Також висвітлюється питання соціального захисту безробітних, попиту, пропозиції та працевлаштування працівників за професійними групами та видами економічної діяльності.

Орієнтована ціна 

електронний - 155 грн

друкований – 215 грн

 

Статистичні бюлетені

5.     Праця в Одеській області (щоквартально).

До статистичного бюлетеня входять матеріали, що характеризують кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, структуру фонду робочого часу, вимушену неповну зайнятість, кількість прийнятих та звільнених працівників за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області. Крім того, окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості.

Орієнтована ціна

електронний - 80 грн

друкований – 110 грн

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Статистичні збірники

6.     Соціальний захист населення Одеської області у 2016 році (серпень).

Містить дані про кількість пенсіонерів області, середній розмір пенсій, кількість інвалідів, у тому числі вперше визнаних інвалідами, надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування, грошової та натуральної допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших видів державної соціальної допомоги, розподіл захворювань, зареєстрованих у окремих вікових груп населення за класами хвороб, про діяльність інтернатних закладів для дітей та дорослих та закладів соціального захисту для дітей, які потребують особливої уваги суспільства, про діяльність дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх всиновлення упродовж року, оздоровлення окремих категорій дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, про соціальну роботу, яка проведена в закладах для бездомних громадян та в установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Орієнтовна ціна 

електронний - 220 грн

друкований – 300 грн

 

Статистичні бюлетені

7.     Оплата населенням Одеської області житлово-комунальних послуг (щомісячно).

Наведено дані про нарахування, оплату та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, газопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, централізоване опалення та гаряче водопостачання та електроенергію), кількість власників особових рахунків, які мали борг за житлово-комунальні послуги, у тому числі 3 місяці та більше, рівень сплати населенням за звітний місяць та с початку року.

Орієнтовна ціна: 

електронний - 45 грн

друкований – 60 грн

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Діяльність підприємств

 

Статистичні бюлетені

8.      Основні показники діяльності підприємств в Одеській області у 2016 році (листопад).

Містить інформацію про структурні показники (кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, склад  балансу, оборотні активи) підприємств. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за видами промислової діяльності. Дані сформовано за основним видом економічної діяльності з урахуванням результатів діяльності малих підприємств, без банків та бюджетних установ (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.).

Орієнтовна ціна:

електронний - 145 грн

друкований – 175 грн

9.     Основні показники діяльності малих підприємств Одеської області за 2016 рік (листопад).

Містить інформацію про кількість працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) діяльності малих підприємств Одеської області за 2016р. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за  видами промислової діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.).

Орієнтовна ціна:

електронний – 130 грн

друкований – 165 грн

 

Внутрішня торгівля

 

Статистичні збірники

10.            Внутрішня торгівля в Одеській області у 2016 році (вересень).

У збірнику наведено дані про обсяги роздрібного товарообороту підприємств в цілому по області, у розподілі за місцем розташування мережі, за видами економічної діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси, про кількість підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, про їх мережу.

Наведено дані, що характеризують оптову торгівлю. Відображені дані щодо товарної структури оптового товарообороту, продажу товарів виробництва України, наявності товарних запасів, складів.

Орієнтовна ціна:

електронний – 230 грн

друкований – 285грн

 

Статистичні бюлетені

11.            Продаж і запаси товарів у торговій мережі в Одеській області (щоквартально).

         Містить дані про обсяги реалізації окремих товарів і товарних груп в цілому по області та у розрізі міст і районів, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту відповідного періоду попереднього року по містах та районах, їх обсяги продажу у розрахунку на одну особу, питому вагу товарів, виготовлених на території України у загальному продажу.

Містить дані по оптових підприємствах про загальний товарооборот по області, оптовий товарооборот по товарах і товарних групах, а також товарні запаси в оптовій торгівлі.

Орієнтовна ціна

електронний – 90 грн

друкований – 105 грн

 

Капітальні інвестиції

 

Статистичні бюлетені

12.            Інвестиції в Одеській області (щоквартально).

Наведені дані про капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності у цілому по області та у розрізі міст та районів.

Містить інформацію, щодо надходження іноземних інвестицій в область, а також вкладення коштів підприємствами області в економіку країн світу; обсяги інвестицій за видами економічної діяльності та країнами світу. Дані наведені по області, а також у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна:

електронний – 100 грн

друкований – 125 грн

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

Довідники

13.           Довідник сільськогосподарських підприємств Одеської області (травень)

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які провадять свою економічну діяльність у сфері сільського господарства. Підготовка довідника здійснюється на базі Реєстру сільськогосподарських товаровиробників «АГРО».

Довідник містить інформацію про підприємства, які мають площі сільськогосподарських угідь понад 100 га або мають значну питому вагу в виробництві продукції тваринництва.

Містить найменування сільськогосподарського підприємства; інформацію про основні види економічної діяльності (КВЕД), якими займається підприємство; поштову та електронну адресу; телефон; прізвище керівника. Формат EXCEL дозволяє сортувати перелік за необхідними критеріями.

Орієнтовна ціна:

електронний – 710 грн

 

Статистичні бюлетені

14.           Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в Одеській області у 2016 році (березень).

Містить попередні дані щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та чисельності поголів'я худоби та птиці в цілому по області та за районами в розрізі категорій господарств.

Орієнтовна ціна:

електронний – 260 грн

друкований – 330 грн

15.            Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в Одеській області у 2016 році (березень).

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях. Наведено дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами. Інформацію наведено по області та в розрізі районів.

Орієнтовна ціна 

електронний – 340 грн

друкований – 410 грн

16.           Посівні площі сільськогосподарських культур в Одеській області під урожай 2016 року (липень).

Містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по області та за районами в розрізі категорій господарств.

Орієнтовна ціна:

електронний – 190 грн

друкований – 205 грн

17.           Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Одеської області у 2016 році (лютий).

Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами.. Дані наведено наростаючим підсумком з початку року.

Орієнтовна ціна:

електронний – 185 грн

друкований – 210 грн

 

 


Енергетика

 

Статистичні збірники

18.           Паливно-енергетичні ресурси Одеської області (липень).

Наведені статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо залишків, перетворення та кінцевого споживання ПЕР, показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.

Додатково для порівняння приведені дані щодо використання ПЕР по Україні та областях, динаміка імпорту нафти та продуктів її переробки.

Орієнтовна ціна

електронний – 185 грн

друкований – 220 грн

 

Промисловість

 

Довідники

19.    Довідник промислових підприємств Одеської області (червень).

Містить найменування промислових підприємств області, фактичну адресу, телефон, прізвище керівників, номенклатуру основних видів продукції. Уся інформація наведена за видами промислової діяльності.

Орієнтовна ціна 

електронний – 240 грн

друкований – 390 грн

 

Будівництво

 

Статистичні бюлетені

20.            Прийняття  в експлуатацію житла, об'єктів соціальної сфери та виробничих потужностей в Одеській області (щоквартально).

Містить інформацію про будівництво житла та об’єктів соціально-культурного призначення у поточному році, розподіл прийнятого житла за матеріалами стін, видами упорядкування. Показники наведені в цілому по області та у розрізі міст і районів. Містить інформацію щодо прийняття в експлуатацію виробничих потужностей та інших об’єктів та споруд в області.

Орієнтовна ціна 

електронний – 100 грн

друкований – 115 грн

 


Транспорт

 

Довідники

21.    Довідник підприємств транспорту та зв’язку Одеської області (червень).

Розміщено інформацію про підприємства транспорту та зв'язку, включаючи малі (назва, адреса, телефон, спеціалізація).

Орієнтовна ціна:

електронний – 100 грн

друкований – 120 грн 

 

Статистичні збірники

22.    Транспорт і зв’язок в Одеській області (вересень).

Містить основні показники розвитку, роботи та використання залізничного, водного, автомобільного, авіаційного, трамвайного, тролейбусного транспорту та всіх видів зв’язку. Наведено дані про транспортну мережу, її упорядженість, а також з безпеки дорожнього руху, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, рух робочої сили, про інвестиції в основний капітал підприємств і організацій. Включено дані про наявність рухомого складу за видами транспорту та призначенням, а також про транспорт Одеської області у порівнянні з областями України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 185 грн

друкований – 230 грн

 

Туризм

 

Статистичні бюлетені

23.           Туризм в Одеській області у 2016 році (червень).

Наведено дані про загальні економічні показники суб’єктів туристичної діяльності (туроператорів та турагентів), про кількість та вартість проданих туристичних путівок, про кількість обслугованих туристів, про розподіл туристів за метою поїздки; дані щодо діяльності колективних засобів розміщування (готелів та аналогічних засобів розміщування та спеціалізованих засобів розміщування), кількості ліжок (місць) та номерів, кількості розміщених осіб, кількості ночівель (ліжко-днів), розподілу іноземних громадян по країнах, з яких вони прибули , кількості працюючих, фінансові показники, середню місткість одного готелю і одного номера.

Орієнтовна ціна 

електронний – 195 грн

друкований – 260 грн

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Статистичні збірники

24.           Зовнішня торгівля товарами та послугами в Одеській області (липень).

У збірнику наведені дані за 2000, 2005, 2010, 2014–2016рр. про експорт (імпорт) товарів та послуг у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна:

електронний – 165 грн

друкований – 205 грн

 

Статистичні  бюлетені

25.           Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і організацій Одеської області на ринку товарів та послуг (щоквартально).

Наведені основні показники зовнішньоекономічної діяльності  підприємств регіону, а також дані про експорт (імпорт) товарів та послуги у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна: 

електронний – 100 грн

друкований – 120 грн

 

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

 

Статистичні збірники

26.    Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області (серпень).

Характеризує науковий потенціал області, виконання обсягу науково-технічних робіт, фактичні обсяги закінчених і прийнятих замовником робіт, джерела фінансування науково-дослідних робіт, а також чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, розподіл їх за освітою, чисельність докторів і кандидатів наук, академіків, показники наукової діяльності організацій, стан інноваційної та патентно-ліцензійної діяльності підприємств та організацій області.

Орієнтовна ціна: 

електронний – 230 грн

друкований – 265 грн

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ ТА ІНША БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Доповіді

27.       Про соціально-економічне становище Одеської області (щомісячно).

Містить текстовий аналіз соціально-економічного розвитку області за даними оперативної статистичної звітності із застосуванням графічного і табличного відображення. Дані, які характеризують економіку в розрізі різних класифікацій: видів діяльності, міст та районів області тощо, наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна:

електронний – 120 грн

друкований – 150 грн

 

Статистичні збірники

28.       Міста та райони Одеської області за 2016 рік (червень).

Збірник видається у вигляді книги. Наведено широкий спектр статистичних показників по промисловості, сільському господарству, будівництву, транспорту, соціальної сфери, зовнішньоекономічній діяльності, фінансових результатах тощо по містах та районах області в динаміці більшості показників за 1990, 2000, 2005, 2010, 2014-2016рр.

Орієнтовна ціна:

електронний – 220 грн

друкований – 350 грн

29.           Міста та райони Одеської області за 2016 рік на оптичному диску CD (липень).

Орієнтовна ціна  230 грн.

30.       Статистичний щорічник Одеської області за 2016 рік (вересень).

Збірник видається у вигляді книги. Містить широкий вибір актуальних показників економічного і соціального розвитку області, ресурсозбереження, промисловості, сільського господарства, будівництва та інвестицій, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, цін і тарифів в динаміці більшості показників за 1995, 2000, 2005, 2010, 2014-2016рр. Наведено порівняння з іншими регіонами України.

Орієнтовна ціна: 

електронний – 250 грн

друкований – 400 грн

31.       Статистичний щорічник Одеської області за 2016 рік на оптичному диску CD (вересень).

Орієнтовна ціна  270  грн.

32.       Статистичний щорічник міста Одеси за 2016 рік (липень).

Містить широкий вибір актуальних показників ресурсозбереження, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по м.Одеса в динаміці більшості показників за 1995, 2000, 2005, 2010, 2014-2016рр. Наведено частку обласного центру у загальнообласних показниках, порівняння з найбільшими обласними центрами України.

Орієнтовна ціна: 

електронний – 175 грн

друкований – 245 грн

33.       Статистичний щорічник міста Одеси за 2016 рік на оптичному диску CD (липень).

Орієнтовна ціна  200  грн.

34.       Статистичний щорічник району (міста) за 2016 рік (серпень).

Готується по конкретному району або місту обласного підпорядкування на замовлення. Містить широкий вибір актуальних показників промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товара0ми та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по конкретному району (місту) області в динаміці більшості показників за 1995, 2000, 2005, 2010, 2014-2016рр.

Орієнтовна ціна:

електронний – 155 грн

друкований – 220 грн

 

Статистичні бюлетені

35.       Соціально-економічне становище Одеської області (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення. Складається із статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 130 грн

друкований – 185 грн

36.       Про соціально-економічне становище міста Одеси (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по м.Одеса. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна:  грн.

електронний – 130 грн

друкований – 155 грн

37.           Про соціально-економічне становище міста (району) (щомісячно).

Готується по конкретному району або місту обласного значення на замовлення, в електронному вигляді. Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по місту (району). Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна:

електронний – 135 грн

38.       Основні показники економічного і соціального становища міст та районів Одеської області (щомісячно).

Містить оперативні дані про соціально-економічне становище міст та районів Одеської області наростаючим підсумком з початку року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць, наданих у розрізі міст та районів області.

Орієнтована ціна:

електронний – 110 грн

друкований – 150 грн

 

 

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)
– це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

ЄДРПОУ містить дані щодо суб’єктів господарювання та є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Його ведення має статистичні цілі. Але дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими та загальнодоступними. Так, доступна інформація про назву, адресу, види економічної діяльності, директора, телефони та електронні адреса тощо.

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звертатись за тел.722-71-90.

 


ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАПИТАХ КОРИСТУВАЧІВ

 

Надання статистичної інформації Головним управлінням статистики в Одеській області здійснюється на підставі укладеного договору по наданню послуг або замовлення на статистичні видання.

Окрім видань, які містяться у Каталозі, Головне управління статистики в Одеській області має можливість надати інформацію по одноразових запитах. Також за домовленістю можуть бути підготовлені спеціальні видання за замовленою тематикою.

Для виконання одноразового запиту користувач звертається до керівника Головного управління статистики в Одеській області з гарантійним листом. У гарантійному листі на ім’я начальника Головного управління статистики в Одеській області повинно бути вказано: перелік необхідних даних, період, за який необхідні дані, і згода на отримання платних послуг. Також існує можливість укладення договору на разове придбання статистичної інформації або статистичних видань.

При отриманні запиту працівники структурного підрозділу ГУС, відповідального за підготовку даної інформації, обчислюють вартість статистичних послуг, виходячи з витрат людино-днів на підготовку інформації та кількості сторінок вже підготовлених статистичних видань, узгоджують загальну вартість виконаних робіт та строки виконання із замовником; після чого запит  безпосередньо виконується.

 

Заявки на отримання інформації необхідно надсилати на адресу: 65026, м.Одеса, вул.Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області або на gus@od.ukrstat.gov.ua.

         Заключати договір – 65026 м.Одеса, вул. Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області, управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, кімн. № 105.

 

                                          Телефони для довідок:

        (  722-08-60, 725-37-12 – про видання статистичних матеріалів

        (  725-14-37 – про порядок укладання договорів 

 

 

 

Вих. № 13.1-07/1720

Від 08.12.2016